Albrunna alvar naturreservat

Albrunna alvar på sydvästra Öland är lätt att besöka. Mitt i byn Albrunna utmed väg 136 finns informationsplats och stätta så att man direkt kommer ut på alvaret. Alvaret i sig är till stora delar ett grusalvar men uppvisar fin grönska under våren. .
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.

Albrunna lund naturreservat

Albrunna lund på sydvästra Öland är en blandädellövskog med rik markflora. Här finns bl.a den sällsynta våradonisen och mängder av gulsippor.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Arontorp naturreservat

Arontorp är en av Ölands säkraste lokaler för att se den sällsynta våradonisen som också kallas arontorpsros efter denna växtplats.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Beijershamn naturreservat

Beijershamn, ett misslyckat hamnprojekt vid 1800-talets mitt, har blivit en av Ölands förnämsta fågellokaler. Det är ett lättillgängligt område med bl.a. iordninggjorda strövstigar, 2 fågeltorn och och ett gömsle i vassen. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Bjärby alvar naturreservat med Penåsa

På Bjärby alvar finns ödebyn Penåsa. I anslutning till denna finns parkering och möjlighet att vandra eller cykla på den gamla banvallen tvärs över Stora Alvaret. .Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Borga Hage naturreservat med Borgholms Slott

Naturreservatet Borga Hage, som också kallas Slottsskogen, är ett populärt strövområde. Här finns ett nätverk av väl iordninggjorda gång- och cykelvägar. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Borgs By med Gråborg, naturområde

Borgs by är ett levande kulturarv där man behåller det gamla odlingslandskapet genom traditionella brukningsmetoder i ängar och hagar. Här finns också fornborgen Gråborg.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Byrums Raukar naturreservat

Byrums raukar på nordvästra Öland är säregna formationer av kalksten som mejslats ut av havets vågor under miljontals år. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Böda backar naturreservat

Böda backar är ett område inom Böda Kronopark med främst tallskog med höga sanddyner. Området är välbesökt eftersom det finns vandringsled, motionsspår och med lite tur hittar man blåbär i skogen.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Böda prästgård naturreservat

Naturreservatet består av 3 delar, alla centralt belägna i Böda. Hä finns ett av Ölands största bestånd a riktigt gamla ekar. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Bödakustens västra naturreservat

Den västra Bödakusten har sanddyner med vindpinade gamla tallar och stränderna är på flera platser utmärkta badplatser. I norra delen av reservatet finns en vacker klintkust.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Bödakustens östra naturreservat

Östra kusten av Böda Kronopark består bl.a. av sandstränder, höga sanddyner och gammal tallskog. Här finns också en museijärnväg.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Dalby lund naturreservat

Dalby lund är en sydöländsk ädellövskog som på senare tid dessvärre drabbats av almsjuka med stor omfattning. På våren är lunden särskilt sevärd med bl.a. mängder av blommande hålnunneört. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Degerrörsbacken naturreservat

Degerrörsbacken är ett under lång tid beteshävdat område som bl.a. omfattar ett stort järnåldersgravfält och är botaniskt intressant. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Djurstadträsk naturreservat

Djurstadträsk var tidigare en sjö men har efter sjösänkning blivit en agmyr. Området är idag en populär fågellokal med ett välplacerat fågeltorn varifrån man har bra utsikt över våtmarken. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Dröstorp naturreservat

Dröstorp naturreservat når man lättast från en väl iordningställd parkerings- och informationsplats vid byn Skarpa Alby. Inom reservatet finns bl.a. ödeby, mosse, källor och geologiska formationer. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Eckelsudde djurskyddsområde

Eckelsudde är mest känt för sin sälkoloni. Utöver sälarna utmärker sig området för sitt rika fågelliv vid Västerstadsviken, en av Ölands bättre fågellokaler. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Frösslunda sjömark naturreservat

Frösslunda sjömarker når man bäst från en parkering vid en gammal stenbro över Frösslundabäcken som sedan flyter ner genom sjömarkerna till Östersjön. Bäcken som kommer från Stora Alvaret leder centralt genom hela området. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Färjestadens Dämme, naturområde

Dämmets funktion är att rena dagvatten men det har också blivit ett uppskattat rekreationsområde med bl.a. hundbad och en bra lokal för fågelskådning. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Gammalsby sjömarker naturreservat

Gammalsby sjömarker naturreservat är beläget på sydöstra Öland mellan Seby läge och Gräsgård. Reservatet består av öppna betesmarker som är botaniskt intressanta och mycket värdefulla för fågellivet. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Getterum naturreservat med Ölands norra udde

Getterums naturreservat strax söder om norra uddens fyr är ett litet område som används som naturbetesmark med en liten strandängar vid Grankullaviken. Området vid norra uddens fyr är ett populärt besöksmål. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Gillsättra naturreservat

Naturreservatet är en del av vidsträckta lövskogen mitt på Öland som kallas mittlandsskogen. Här finns rester av en gammal järnåldersby och intressanta växter och fåglar. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Gynge alvar naturreservat

Gynge alvar ligger på båda sidor i västra delen av den tvärväg som löper från Resmo tvärs över Stora Alvaret. En stor del av alvarsjön Möckelmossen finns inom Gynge alvar naturreservat. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Gårdby sandhed naturreservat

Gårdby sandhed är ett unikt öppet stäppliknande landskap med mycket intressant vegetation och insektsliv. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Gösslunda naturreservat

Gösslunda naturreservat är en del av Stora Alvaret och här finns såväl ädellövskog som torra och fuktiga alvarsmarker. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Hagelstad naturreservat

Naturreservatet består av en ädellövskog med stort inslag av ek och skogslind. Under tidig vår lyser marken blå av blommande blåsippor. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Halltorps Hage naturreservat

Halltorps hage är en mycket värdefull kustädellövskog som innehåller flera gamla ekar och inslag av rena avenboksbestånd. Här finns också den mycket sällsynta stora ekbocken. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Hammarby - Smedby alvar naturreservat

Stora Alvaret på södra Öland har använts som betesmark i flera tusen år och det har därför kommit att bildas en särkilt betesgynnad växtlighet på alvaret. Hammarby - Smedby alvar är en del av Stora Alvaret och också en del av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Holmetorp naturreservat

Holmetorp naturreservat är en ädellövskog som är en del av Ölands mittlandsskog. Reservatet består av tre skilda delar. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Horns Kungsgård naturreservat

Horns Kungsgård är ett av Ölands största och mest omväxlande naturreservat. Här finns bl.a. klippkust med fantastisk utsikt över Kalmarsund, lövskogar, öppna betesmarker och Ölands största insjö Hornsjön. .

Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Hulterstad alvar naturreservat

Hulterstad alvar är ett av de mera öppna alvaren på Öland. Den ur ornitologiskt perspektiv intressanta Heljemossen är en del av Hulterstad alvar. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Högenäs orde naturreservat

Högenäs orde är en höjdrygg som når Östersjöns kust. I området finns under vår och försommar flera olika orkidéer som skapar vacker färgprakt. Mest känt är området för sin välbevarade vårdkase som är placerad högst upp på höjdryggen. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Hönstorp naturreservat

Hönstorp naturreservat är en del av Ölands mittlandsskog. Reservatet är till största delen en artrik ädellövskog med stort inslag av ekar. Flera s.k. spärrgreniga ekar finns i området.

Idegransreservatet och Thujaskogen

Idegransreservstet och thujaskogen är områden inom Ekopark Böda som planterats med för Bödaskogen främmande trädslag.

Isgärde naturreservat

Ett litet område av Ölands mittlandsskog. Träden är främst ek och ask med stort inslag av hassel. I reservatet finns flera arter mossor, lavar och svampar.

Ismantorp naturreservat och fornborgen

Ismantorp naturreservat är en del av Ölands mittlandsskog. Reservatet består av blandädellövskog med inslag av våtmarker. Alldeles i närheten av reservatet ligger Ismantorp borg.

Jordtorpsåsen naturreservat

Jordtorpsåsen är en väl markerad höjdrygg i landskapet med fuktiga partier på båda sidor. På höjdryggen finns fornlämningar från järnåldern. Norr om åsen finns Nötbrunnkärret, ett mycket artrikt orkidekärr.

Kalkstad naturreservat

Kalkstad naturreservat är en ädellövskog som är belägen allra längst i söder av mittlandsskogen innan alvarsmarkerna tar vid. Reservatet domineras av ek och hassel.

Karlevi norra och södra alvar naturreservat

Karlevi alvar är beläget i den norra delen av Stora Alvaret. Över alvaret går en cykel- och vandringsled på vilken man via Frösslunda kan komma ut på Resmovägen, en av alvarets tvärvägar.

Karum naturreservat

I reservatet återskapar man ett gammalt odlingslandskap bl.a. för att bevara ett antal hotade växter. Den berömda skeppssättningen Noaks Ark finns också inom reservatet.

Karås naturreservat

Karås naturreservat är en del av mittlandsskogen där flera olika naturtyper är representerade. Vandringsleden Mittlandsleden löper genom reservatets södra del.

Knisa Mosse naturreservat

Knisa mosse är en av Ölands få ej utdikade våtmarker. Här finns fågeltorn och strövstigar. Naturreservatet omfattar också, utöver själva mossen, en sträcka av kusten vid Kalmarsund. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB, https://www.mostphotos.com/sv-se/user/olandsfokus eller mail till olandsfokus@telia.com

Konungsbacken naturreservat

Konungsbacken är en varierad ädellövskog med fuktstråk och betade öppna marker i skogen. Reservatet utmärker sig av sitt stora inslag av den sällsynta vresalmen.

Köpings klint naturområde

Köpings klint ger ett imponerande intryck när man åker på vägen mellan Borgholm och Köpingsvik. Uppe på klinten möts man av ett närmast stäppliknande landskap och av fornlämningar i form av gravfält.

Lenstad naturreservat

I den sydligaste delen av mittlandsskogen ligger Lenstad naturreservat. Här är det en variationsrik skog med inslag av öppna marker och framför allt av våtmarker.

Lilla Dalby alvar naturreservat

Lilla Dalby alvar når man lätt från parkeringen vid Penåsa ödeby. På alvaret finns rösade vandringsleder bl.a. en led ut till Tingstad Flisor mitt ute på Stora Alvaret.

Lilla Horns löväng naturreservat

Lilla Horns löväng i närheten av Persnäs på norra Öland är en slåtteräng som fortfarande hävdas. Vår och försommar blommar här en stor mängd ängsblommor.

Lilla Vickleby lund naturreservat

Det är egentligen två sydöländska lövskogslundar som bildar Lilla Vickleby lund naturreservat. Lundarna är omgivna av åkermark. Det går lätt att ta sig mellan de båda lundarna.

Lindreservatet naturreservat

Lindreservatet strax utanför samhället Byxelkrok på norra Öland är ett område med löväng, ädellövskog och alvarsmark. Markfloran är rik och genom reservatet löper an strövstig.

Långrälla - Borg naturreservat

Alldeles öster om den välkända fornborgen Gråborg finns detta naturreservat. Till största delen består reservatet av hasselskog s.k. hässlen men här finns också en mosse, Borgmossen.

Mossberga - Vipetorp naturreservat

Naturreservatet Mossbergs -Vipetorp består till stora dela av gammal ekskog. Området finns i anslutning till samhället Rälla på västra Öland.

Mysinge alvar naturreservat

Mysinge alvar är centralt beläget på Ölands Stora Alvar och innefattar bl.a. den välbesökta rastplatsen vid Möckelmossen utmed Resmovägen , en av tvärvägarna över alvaret. Lättillgängligt och välbesökt alvar.

Möckleby - Gårdstorp alvar naturreservat

Möckleby - Gårdstorp alvar är ett vidsträckt alvar mitt i Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Man når alvaret via en brukningsväg från väg 136 på Ölands västra sida.

Neptuni åkrar naturreservat

Neptuni åkrar är ett s.k. klapperstensfält vid kusten strax norr om Byxelkrok på nordvästra Öland.

Ottenby naturreservat

Ottenby naturreservat längst ner på Öland södra udde är säkert Öland mest besökta och välkända naturreservat. Fyren Långe Jan är belägen här i en av Sveriges bästa fågellokaler.

Parteby alvar naturreservat

Parteby alvar är ett så gott som helt trädlöst alvar. Alvaret som lätt nås från väg 136 på västra Öland har fått sitt namn av en by som inte längre finns.

Petgärdeträsk naturreservat

En välkänd och mycket populär fågellokal på östra Öland. Nyligen restaurerad så att öppna vattenytor kommit fram.

Ryd naturreservat

Ryds naturreservat är en typisk del Ölands mittlandsskog med ädellövskog och fornlämningar från järnåldern.

Rönnerum - Abbantorp naturreservat

Ett område av mittlandsskogen med flera fornlämningar och vandringsleder. Här finns också en avenbokskog som är ett lite annorlunda skogsområde.

Rösselkärret med Österskog naturreservat

Rösselkärret är ett artrikt område av Ölands mittlandsskog i närheten byn Tävelsrum. Alldeles intill reservatet finns ödebyn Eriksöre - Österskog som har väl bevarade rester av en gammal bosättning i skogen.

Sjöstorp naturreservat

Sjöstorp naturreservat är beläget djupt in i Bödaskogen och består främst av våtmarker och urskogslikande skog.

Skeppersäng naturreservat

Mitt i bödaskogen finns Skeppersäng naturreservat vid byn Getterum. Reservatet är till stor del äldre tallskog med grova träd och mycket död ved.

Skogsby Lund naturreservat

Skogsby lund är ett litet lövskogsområde som domineras av ek och hassel. På våren är marken täckt av blommor i olika färger medan sommartid när trädens kronor slutit sig blommar här bl.a. orkiden skogsknipprot.

Solberga alvar naturreservat

Solberga alvar på södra delen av Stora Alvaret är till största delen ett s.k. grusalvar med mycket magert jordtäcke. När blåelden blommar på sommaren lyser vägkanterna blått vid tvärvägen som går över alvaret.

Stenkusten med kustvägen, naturområde

Stenkusten på nordvästra Öland sträcker sig från Äleklinta i söder till Byrum i norr. Kusten består här av sten i många olika former. Längs denna kust löper också den s.k. kustvägen som är en av Sveriges vackraste vägar.

Stormaren naturreservat

Stormaren, på södra delen av Stora Alvaret, är en alvarsjö med öppet vatten året om. Sjön är en mycket intressant fågellokal när som helst under året. Tillträdesförbud gäller under viss tid.

Strandhagen naturreservat

I Strandhagen naturreservat vid Mörbylilla på sydvästra Öland finns ett stort bestånd av den sällsynta våradonisen eller arontorpsros som den också kallas.

Södra Greda löväng naturreservat

Södra Greda löväng på östra Öland är en av de få kvarvarande slåtterängar på Öland som fortfarande hävdas. Mycket vackert under våren.

Södviks sjömarker naturreservat

Naturbetesmarkerna utefter östra Ölands kust är unika vad gäller växter och fåglar. Här vid Södviks sjömarker finns en plattform för att underlätta fågeskådande.

Trollskogen naturreservat

Trollskogen ligger längst ut på Ölands nordostliga udde. Det är en gammal tallskog med knotiga och förvridna träd som gör skäl för sitt namn.

Vanserum - Bäck naturreservat

Byarna Vanserums och Bäcks utmarker innehåller en mängd olika naturtyper såsom lövskog, alvarsmark, mossar, bäckar mm.

Vargeslätt naturreservat

Vargeslätts naturreservat nästan ända uppe vid norra udden innehåller bl.a. lövskog, tallskog, strandängar och våtmarker.

Vickleby stora och lilla alvar

Stora Vickleby och Lilla Vickleby alvar innehåller en variation med olika alvarstyper. Det är ett särskilt populärt besöksmål på våren när alla orkide’er blommar.

Vickleby ädellövskog naturreservat

Vickleby ädellövskog är en ek och hassel dominerad skog. Skogen har flera strövstigar och är välbesökt alla årstider.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

UNESCO har utsett södra Öland till ett världsarv som benämns Södra Ölands Odlingslandskap. Här bedrivs odling i samspel mellan människan och naturen.
Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB.
Länk finns vid REFERENSER under Info-fliken.

Västerstads almlund naturreservat

Västerstads almlund även kallad råkskogen finns på sydvästra delen av Öland. På våren lyser marken i lunden i flera olika färger av alla marktäckande vårblommor.

Västra Äng naturreservat

Västra Äng är ett litet naturreservat beläget alldeles norr om Karum naturreservat. I Västra Äng är det en varierad natur med ädellövskog, kalkfuktängar och torra marker. Det finns ingen bilväg till området utan man måste vandra en bit för att komma fram.

Åby sandbackar naturreservat

Åby sandbackar på östra Öland är ett unikt landskap med speciell?; växt- och svampflora.

Östra Vässby sjömarker naturreservat

Östra Vässby sjömarker är naturbetesmarker utmed nordöstra Ölands östersjökust. Området har en rik biologisk mångfald särskilt när det gäller växter och fåglar.

Övetorp naturreservat

Övetorp naturreservat är en del av Ölands mittlandsskog. Till största delen finns här blandädellövskog men området innehåller också avenbogskog, hässlen, alvarsmark och våtmarker.

Ölandsbron

Ölandsbron som är 6072 m lång förbinder Öland med fastlandet. Den invigdes 1972 och var då Europas längsta bro. Licensiering och nedladdning av bilder genom bildbyrån Mostphotos AB, https://www.mostphotos.com/sv-se/user/olandsfokus eller mail till olandsfokus@telia.com

Ölands orkidéer

Öland är känt för att vara ett orkiderikt landskap. Tack vare den kalkrika jorden tris orkide’erna i flera olika naturtyper på ön.

Ölands väderkvarnar

De flesta av Ölands väderkvarnar är från slutet av 1700 talet eller första delen av 18800 talet. Från att ha funnits kanske 2000 kvarnar återstår idag lite över 300 kvarnar.